زیبایی

پیرسینگ

سوراخ‌کاری یا پیرسینگ یا آژین‌کاری که به انگلیسی body piercing نامیده میشود، شامل سوراخ کردن یا بریدن قسمتی از اعضای بدن ا…